Guided mountain bike tour in Soča valley.

Kobariški Stol MTB tour